Şeytanın Zekeriyaoglu Yahya Aleyhisselam'a Görünmesi

Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd anlatıyor: Ve-hîb b. El-Verd’den nakl etmişlerdir: «Habis İblis bir

gün Yahya’ya görünüp sana nasihat etmek istiyorum, demiştir. Yahya ona:

Yalan söylüyorsun, bana nasihat etmezsin. Lâkin bana Ademoğullarından haber ver, dedi.

Onlar üç sınıftır: Birincisi çok yaman bir sınıftır. Olanca gücümüzle onu takip ederiz, tam yanıldığını sanınca bir de bakarız ki tevbe ve istiğfara devam eder ve bütün çalışmalarımız boşa çıkar. Sonra yine peşine düşeriz. Yine aynısını yapar. Nihayet ondan ümidimizi keseriz.

İkinci sınıf, çocuklarınızın elinde olan bir top gibi oyuncaktır. İstediğimiz gibi oynatırız, istediğimiz yöne çeviririz onu.

Üçüncü sınıfa gelince; onlar aynen senin gibi ma-sûmdurlar, biz onlara karşı hiç bir şey yapamayız.

Pekâlâ bana bir şey yapabildin mi bugüne kadar? “

Hayır, yalnız sana bir kere zararım dokundu: Bir defasında sofraya oturmuş yemek yiyordun. İştahını arttırdım. Yedin de yedin, istediğinden daha fazla yedin! O gece namaza kalkamadın, uyuya kaldın, halbuki o geceye kadar devamlı surette gece namazına kalkıyordun.

Zararı yok artık şimdiden sonra sofradan, doymadan kalkacağım!

Ben de şimdiden sonra hiç bir Ademoğluna. öğütte bulunmayacağım, dedi, del’ûn.

Abdullah b. Ahmed b. Han bel dedi ki, bazı hadis âlimleri bize Sabit el – Bennanî’den şöyle nakl etmişlerdir:

İblis bir defasında Yahyaya göründü. Üzerinde bir sürü şeyler vardı.

Yahya ona :

Galiba bunlar, Ademoğlunu yere serdiğin şehvetlerdir, dedi.

Evet!

—■ Bana ait bir şey var mı içinde?

Evet bir defasında tıka basa yemek yedin, namaz ve zikirden ayırdık, seni!

Başka?!

Vallahi başka yok!

Ah ediyorum; bir daha sırf Allah için, karnımı doldurmayacağım.

Ben de ahd ediyorum; bir daha kimseye nasihatte bulunmayacağım, dedi mePûn.

İbn-i Edib-Dünya der ki: Bazı hadis âlimleri Abdullah b. Haybak’dan şöyle nakl etmişlerdir:

Yahya (A.S.), İblisi kendi asıl sûretinde gördü ve:

İnsanlardan en çok kimi seversin; en çok kimden nefret edersin? Söyle bakalım, diye sorunca, İblis şu cevabı verdi:

İnsanlar içinde en çok sevdiğim, cimri müzmindir. En nefret ettiğim de cömert fasıktır.

Bu nasıl olur?

Çünkü bahirin cimriliği, bana, yapacak bir şey bırakmadı. Fakat cömert adam’a gelince; Allah onun o halini görür de afv eder diye ödüm patlıyor, dedi.

Sonra şöyle deyip uzaklaştı: «Ah sen, Yahya olmasaydın, sana bunu bildirmezdim.»

Şeytanın Eyyüp Aleyhisselam'a Sataşması

İbn-i Eb’i Hâtem, tefsirinde der ki: Bâzı âlimler

Abbas’dan şöyle nakl etmişlerdir: «Şeytan dedi ki, ya Rabbi! Beni Eyyub’a musallat kıl. Allah ona:

«Seni onun malına ve çocuklarına musallat kıldım, cesedine değil,» buyurdu. Bunun üzerine askerlerini toplayarak Eyyûb’un yanına geldi ve onlara: haydi bakalım, gösterin kendinizi, dedi. Onlar da önce ateş sonra su oluverdiler. Maşriktekiler bir anda meğ-ribde, meğTİptekiler de meşrikte oluverdiler. Onlardan bir taifeyi onun ekinine, diğer bir taifeyi devesine, bir taifeyi sığırına, başka bir taifeyi de koyunlarma musallat etti ve dedi ki: O bunları sabırla karşılar, onun için one çeşitli belâlar getirin.

Ekinine musallat olan, Eyyub’a görünerek şöyle dedi: «Ey Eyyûb! Allak ekinine ateş gönderip yaktırdı. Görmedin mi?» Deveye musallat olan da: «Ey Ey-yııb görmüyor musun. Allah devene bir düşman gönderip lıelâk ettirdi.» dedi. Sığırlarına musallat olan da aynı şeyi söyledi: Koy unlarına musallat olan da dedi ki; «Ey Eyyûh Görmedin mi Allah koyunlarını nıahv – ettirdi?

Bütün malları gidince çocukları ile yalnız başbaşa kaldı. Hepsini en büyük evlâdının evinde bir araya topladı. Tam yemek yerlerken bir kasırga çıktı evi onların basma geçirdi. Ondan sonra şeytan kulaklarında küpesi bulunan bir köle şeklinde Eyyûb’a gelerek şöyle dedi:

«— Ey Eyyub! Görmedin mi, Rabbin çocuklarım bir evde topladı. Sonra da bir kasırga ile evi başlarına geçiriverdi. Ah yemekleri ile kanlarının birbirine karıştığını görseydin halin nice olurdu?» Eyyub (A.S.) ona şu mukabelede bulundu:

Pekâlâ bütün bunlar olurken sen neredeydin?

Onlarla beraberdim. •

Peki nasıl kurtuldun?

İşte gördüğün gibi kurtuldum, bana bir şey olmadı?

Öyleyse sen şeytansın.

Bak, ben gördüğün gibiyim. Annemden doğduğum zaman nasılsam yine öyleyim, bana bir şey yapamadın, dedi.

Bunun üzerine şeytan öyle çığlık attı ki bütün gök kehli duydu, onun o çirkin sesini. Yer ehli de duydu. Sonra gök kapısını çalarak:

Ya Rabbi! Gördüğün gibi ona bir şey olmadı. Beni de ona musallat et, dedi.

Cenab-ı Hak ona, seni onun cesedine musallat ettim, kalbine değil, buyurdu. Gelip ayaklarının altına bir üfürdü ayaklarından ta başına kadar onun zararı dokundu. Bir kadın kılığına girerek: «Çok perişan olduk. İmkânım olsaydı da sana bir ekmek yedirebilseydim» deyince, Eyyub (A.S.) şu cevabı verdi: «Yetmiş sene refah hiçindeydik. Sabr et, yetmiş senede sıkıntıda olalım.» Sonra bu sıkıntıları yedi sene devam etti.

İblis dedi ki, Eyyûb (A.S.)’a yaptığım fenalıktan en hoşuma giden şey onun iniltisi oldu. Ona zararım dokunduğunu o zaman anladım.

Vehb b. Münebbilı babasından ııakl ediyor: «Şeytan Eyvûb (A.S.)’m hanımına dedi ki, başınıza gelen felâketlere sebeb olan nedir? Kadın cevap verdi:

Ne yapalım Allahın kaderi böyleymiş!

Bana uy, arkamdan gel, dedi. Kadın gitti ve . bir vadide hepsini ona bir bir gösterdi ve:

Bana secde edersen, hepsini geri veririm size? dedi. Kadın:

Kocam var benim; bir danışayım da razı olursa, teklifini kabul ederim, dedi ve kocası Eyyûb (A.S.)’a gelip durumu anlatınca, Eyyûb (A.S.) ona:

Hâlâ onun şeytan olduğunu anlamadın mı? Eğer iyileşirsem sana yüz değnek vuracağım! diye çıkıştı.

Şeytan Hangi Kötü Amelden Daha Çok Hoşlanır.?

Ebû Bekr b. Ubeyd der ki: Bâzı hadîs âlimleri Ebû Musa el-Eş’arî’den nakl ettiklerine göre Ebû Musel-Eş’-ari şöyle demiştir:

«Sabah olunca İblis askerlerini her tarafa salıverir ve der ki: Herkim bir müslümanı sapıtırsa ona tac giydiririm. Ona deyici der: Falan kimseye iğva verdim karısını boşattım. İblis ona şu cevabı verir:

– Belki tekrar evlenir..

Diğeri, ben falan kimseye iğva verdim, babasına âsî geldi, dediğinde,

— Babasına tekrar iyilikte bulunabilir diye mukabele eder.

Başka biri: «Ben falana iğva ettim; içki içirttim, dediğinde:

Sen? diye cevap verir.

Başka biri:

«Ben falana iğva verdim; zina yaptı» dediğinde,

Sen mi?» der.

Daha başka biri: ,

«— Ben de falana iğva verdim, adam öldürdü» der. İblis ona şu cevabı verir:

«— Sen mi, sen mi?!»

Müslim sahihinde, Cafoir’den rivayet etmiştir: «Re-sûlüllah’m (S.A.V.) şöyle buyurduğunu duydum: İblis’-in arşı denizin üstündedir. Oradan adamlarım salar ve insanları yoldan çıkartmaya çalışırlar.

En büyük saptırmayı başarıp gelen ve (şunu şunu yaptım) diyene: «Sen bir şey yapmadın» diye mukabele eder. Sonra diğer biri gelir: (böyle böyle yaptım) der ona da: «Onu karısından ayırıncaya kadar, bırakmadın değil mi?» der. O da (Evet) der.

«Ha. evet şimdi oldu bravo sana.» diye karşılık verir.

İmam Ahmed de aynısını rivayet etmiştir.

Et-Tartûşî «Tahrimul-Fevâhis» adlı kitabında der ki:

Hadîs âlimleri Şam ehlinden bir adamdan bize nakl ettiğine göre, Süleyman (Aleyhisselâm) Cinler’den bir ifrite: «— Vay haline İblis nerde?»

Onun hakkında bir şey mi emrettin?

«— Hayır, sadece soruyorum, O nerededir?»

Ardına gidip sana göstereyim, ey Allah’ın Nebisi! dedi ve Süleyman Aleyhisselamm önünde yürüdü. Hücum etti Şeytana doğru, bir de baktı ki O, suyun üstünde bir minder üzerinde oturuyor..

Süleyman (A.S.)ı görünce, ayağa kalktı ve buyur etti. Sonra Süleyman (A.S.)’a sordu:

Bir emrin mi var? diye.. «Hayır; sadece sana sormağa geldim: senin hoşuna gidip de Allahı kızdıran şey nedir?»

Cevap verdi, Mel’ün:

   Benim en sevdiğim ve Allah’ın en kızdıgı şey; erkeğin erkekle, kadının kadınla temas etmesidir.

ALLAH İblisle Konuştu mu ?

 
ibn-i Akıl derki: Biri kalkar da; Allah vasıtasız iblis ile konuştu mu? diye bir sual irat ederse şöyle cevap veririz: Ulema, yani usulcüler bundan ihtilafa düşmüşlerdir Onlardan olan mahakkiklere göre, Allah onunla konuşmamıştır. Diğer bir kısım alimlere göre; bilakis konuşmuştur.

   Sahih oln şudur:Allah onunla vasıtasız konuşmamış; bilakis bir melek vasıtası ile konuşmuştur. Çünkü Allah konuştuğu kimseyle rahmet, rıza tekerrüm ve iclal ile konuşur.

   Görmüyor musun, Peygamberlerden biri (Musa A.S)—Halil ve Muhammed (S.A.V) hariç—- diger peygamberlere sırf ona bahş ettiği bu vasıfla üstün kılınmıştır. Bu Husustaki ayetleri buna haml etmek lazımdır.

   Peki Böyle de olsa, ona bir şeref vermek sayılmaz mı bu? diye bir sual sorulursa , deriz ki: İblis’e karşı olan bu elçi gönderme işi hiç de teşrif için değildir. Mücarret elçi göndermek, gönderilen kimseye şeref kazandırmaz, Hüccet için yani sırf onun ağzını kapamak için de olur Mesela Musa ile Harün (A.S) Firavun ile Hamam’a gönderilmişlerdir. Bu, hiç bir zaman Firavun ile Hamama şeref kazandırmak için olmamıştır. Çünkü onların şerefi yoktur.
   Allah tarafından şereflendirilmeleri ve kendilerine ikram edilmeleri de kasd edilmemiştir. Çünkü Allah, onların kendisine düşman olduklarını biliyordu.

   Peki Cenab-ı Hak bütün meleklere (Secde ediniz!) emrini verdiği zaman, iblis bu hitaba dahil olmuş mudur? diye sorulursa deriz ki; Umumi hitaba girebilir ve bununla tashis olmaz. Hz. Peygamber (S.A.V) bütün peygamberlere üstün kılınmıştır. Onlara olan umum hitablar peygambere olan huhusi hitaplara mani olmamıştır. Sonra Allah’ın meleklere emri vasıtasız olmuş; iblise olan emri ise vasıtalı olmuş da olabilir.

   Mesela bir sultan halkına Zeyd’e itaat etmelerini emr eder. Bunlara verdiği emir, kimilerine vasıtasız kimilerine de vasıtalı olur

   Bir sual daha: Allah’ın ona gazab etmesi ve onun da Allah’a asi gelmesi, Allah’ın onunla konuşmasına nasıl mümanaat edebilir? Gazap ettiği kimselere Ahirette Allah’ın (hani iddia ettiğiniz şeriklerim? Susun konuşmayın!) şeklinde hitap edeceği hepimizin malümudur.  Sonra gazap ederem konuşmak hiç bir zaman teşrif ifade etmez. Hizmetcisine kızan bir sultanın onu döğmesi,  veya azarlamasını buna misal gösterebiliriz. Bu durumdaki sultan için hiç bir zaman, “Hizmetçisine ikram etmiştir” diyemeyiz
 
 Cevap :Mertebesi yüksek olan kişinin, kendinden aşağı olana konuşması, tehdid dahi olsa bir şeref sayılır. Bu sebebledir ki, sultanın kızdığı kimseye bizatihi kendisi hitab etmez, adamları vasıtasıyla konuşur

   Cenap-ı Hak bunuda işaret buyurmuştur, hatta tenbih de etmiştir: “Allah onlara, kıyamet hünü konuşmayacaktır ve onlara temize de çıkarmayacaktır” (1) buyurmuştur Ve yine: “Hiç bir insanla Allah vahyisiz konuşmaz” (2) buyurmuştur. Bu ayetler davamızı haklı çıkarmaktadır. Yukarda delil olarak gösterdiğimiz ayete gelince, ondan murat, şudur: Allah melekleri vasıtası ile nida eder, bizatihi kendisi değil.

   Az evvel zikr ettiğimiz (Allah kıyamet günü onlara konuşmaz) ayeti bunu teyid etmektedir.

   Eğero ayetteki (Nida) kelam olsaydı, Kur’an çelişkiye düşmüş olurdu Biz zahirde bir birine zıt görünen iki ayeti uzaklaştırıyoruz ve (Nida) melekler vasıtası ile gercekleştirildiğini ileri sürüyoruz.

   Mesela: (Sultan memelkete ilan etti) deriz. Bundan şu  kasd edilir: Birine emrettiği ve memlekete ilan ettirdi. Bizatihi kendisi seslenerek memlekete ilan etti demek değildir, bu

 

Slenderman,korku,korkunç, korkunç resimler, korkuncbilgiler

İNSANLARI ŞAŞIRTACAK 15 KORKUNÇ BİLGİ

1-İnsanlar uyudukları esnada, şeytan 6 defa insana dokunur.
2-Astral seyahat sırasında, sevdiğiniz kişinin yanına giderseniz, o kişi ile, belli bir süre sonra evlilik yaşarsınız.
3-Hz. Süleyman (A.S)‘ın eşinin babası bir cindi.
4-Akli dengesi bozuk olan insanlar, yalnız kaldıklarında cinlerle sohbet ederler. Onlarla istişare ederler.
5-Eğer kuşlar toplu halde uçuyorsa, o alanda müslüman cinlerin düğünü var demektir.
6-Her gezegende bulunan varlıklar vardır. Dünyada insanlar,diğer gezegenlerde ise kitapta yazan,insanların görmediği varlıkla
7-Değer verdiğiniz birisi öldüğünde, haftası gelene kadar ruhu sizi gözler.

8-Pokemon çizgi dizisi, yayınlandığı günden beri 256 çocuğun ölümüne yol açmıştır.

9-Slenderman karakteri esasında karabasandan uyarlanmıştır, fakat Creepy pasta kitabının yazarı Karabasanı bir insan siluetini anımsattıcı oldugu için ismini Slenderman koymuştur

10-Terkedilmiş evler cinlerin en çok kullandığı alan haline dönüşür, terkedilmiş evde 8 saat geçirmeniz sizi deliliğe sürükler.

11-Şeytan, yemek yedikten sonra tabakta kalan yemek artıklarıyla beslenir.

12-Korku kalp krizi riskini azaltır.👻
13-Şeytan günde en az 2 kez insanın sol göğüs kafesine basınç uygular, eğer bunu hissetmiyorsanız anlayın ki sizi koruyan melekler var.

14- Odanız dağınık ve pis ise cin kabilelerini odanıza musallat edersiniz. Şüphesiz ki onlar dağınık yerleri sever.

15- 19′uncu yüzyılda Mısır’da demiryolu inşaatı yapan şirket, mumyaları lokomotiflere yakıt olarak kullandı. Böyle büyük tasaruf yaptılar.

korku,korkunç,korkukapanı,korkuncbilgiler

KORKU DOLU 20 BİLGİ!
1- çok sinirli olduğunuzda bilinciniz kontrolünü kaybeder, şeytan o an sizi kontrol eder, kulağınıza emir verir.

2- yatarken ayağınızı yıkamazsanız eğer cinler ayak ucunuzda uyur.
3- muskacılar cinlerle ilgili bir bilgiyi başkasına söylediğinde cinler tarafından azaba uğrar.

4- ifrit büyüsü ile ifrit cini size yardım eder, evi bekler size bilgiler sızdırır
5- Cin çağırdığınızda cinler genelde sizinle rakamla iletişime geçer.

6-Mezara su dökmek ölen kişinin,bedeni çürürken acı çekmesini engellemek için yıllardır uygulanır.
7-Denahes cini halisunasyon ve vesvese gücüne sahiptir.Banyoda cin çağırırsanız gelme ihtimali çok yüksektir.

8- Bir bebek cini öldürürseniz,diğer cinler size rüyanızda musallat olup,sizi delirtirler.
9-Cinler aşık olduğu kişiyi aşırı derecede kıskanır.

10-ABD’de gömülen cesetler,toprağa her yıl ortalama 3 milyon litre sıvı bırakıyorlar
11-Uzun süre ihtiyaç gidermediğinizde şeytanın kızı sizinle ilişkiye girer.

12-Karabasanın gözleri yoktur.
13-Normal bir evin odasında 50-100 arası cin bulunur.Cinler geleceği göremezler ama insanların zihnini okuyabilir.

14-Geceleri sofra bezini camdan sirkelemeyin.
15-Cinler duş almanızdan hoşlanmaz.Cinler asla beyaz bir şekilde gözükmez.Bir insanın içine bile girse siyah giyinir.

16-İluminatiye katılan ilk ünlü Tarkan’dır. (1999)
17-Cinlerle fazla ilgilenen ve uğraşan insanların göz perdesi kalkar ve cinleri karanlıkta bile görebiliriz.

18- Cinlerde evlenme ve çoğalma vardır. Onların cism-i latif olmaları, üremelerine engel değildir.
19-Evlerde mü’min cinlerin olması bulunması iyidir , çünkü onlar zülmanilere karşı koruma görevi yaparlar.

20-Cinler Dünya’daki insanlardan 5 kat daha fazladırlar.Cinlerle bağlantı kurmada ve bu alanda ilerlemede kadınlar daha maharetlidir.


CERN, Cinler Alemine Kapı Açar mı?

CERN, Cinler Alemine Kapı Açar mı?

CERN’deki deney oldukça önemli ve gizemli. Beklentiler, tartışmaya açık; ama sonuçlar pek çok bilinmeyeni açığa çıkartacak. En ilginç beklenti ise cinler alemiyle temas!

CERN: Kıyamet senaryosu ve Tanrı’nın yaratıcı gücü.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) yüzyılın değil belki de insanlık tarihinin en önemli denemesi yapılıyor. 40 ülkeden 10 binden fazla bilim adamı, uzay boşluğundan daha soğuk bir ortamda, yerin 100 metre altında, saniyenin trilyonda biri bir hızla bir çarpışma gerçekleştiriyor. 6 milyar euoroluk bir deney yapıyor.

Ama deney, bu verilerin çok ötesinde anlamlar içeriyor. İnsanoğlu sadece kendinin değil, bütün varlık aleminin serüvenini keşfetmeye çalışıyor.

Ne yapıyorlar? Evrenin oluşum anı olduğu iddia edilen Büyük Patlama’yı (Bing Bang) laboratuar ortamında gerçekleştiriyorlar. Maddi verilerle yaklaşık 14 milyar yıl önce gerçekleştiği varsayılan bir olayı bugüne çağırıyor.

Neyi arıyorlar? “Higgs bozonu”nu.. Yani varlığın temeli kabul edilen ilahi parçacığı! Yani evrenin yaratılış anına tanıklık etmek istiyorlar. Adeta kıyamet şartlarını oluşturuyor.

Big Bang teorisine göre varlığın başladığı nokta burası. O parçacık da adeta bir tanrı. Bir yaratıcı… Bugün bildiğimiz ve bilemediğimiz her şeyin başlangıç noktası…

Daha net ifadeyle; maddenin gen haritasını çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu ancak, bugün bildiğimiz her şeye kütle kazandıran sihirli şeyi görerek yapabileceklerini biliyorlar. Deney sonucu bu parçacık bulunamazsa bütün teorinin, fizik kurallarının altüst olması da söz konusu. Higgs bozonu parçacığı teorik olarak biliniyor. Ama insanoğlu onu görme şansını şu ana kadar bulamadı. Kütlesi olmayan şeylerin neden kütlesi olmadığı da böyle bu parçacığın sırrı çözülerek anlaşılacak.

Madde ve anti madde ilişkisi tespit edilecek. Bunlar bir araya geldiğinden neden birbirini yok ettiği keşfedilecek. Evrenin sadece yüzde 4’ünü teşkil eden görünen madde dışındaki sırlara ulaşılmaya çalışılacak. Bu öyle bir çarpışma ki, güneş çekirdeğinden 100 bin kat daha yüksek bir sıcaklık ortaya çıkacak.

Ünlü astrofizikçi Stephen Hawking, deneyde kozmolojinin “kutsal kasesi” bu parçacığın tespit edilemeyeceğini iddia ediyor. “Bence daha ilginç olacak şey Higgs’i bulamamız olacaktır. Bu bir şeylerin yanlış olduğunu gösterecek ve yeniden düşünmek zorunda kalacağız” diyor.

Big Bang nedir? Evrenin “yok” iken “var” hale gelmesine ilişkin bir teoridir. Buna göre, evrenin bir başlangıcı vardır ve bu başlangıç Big Bang adı verilen bir “Büyük Patlama” ile gerçekleşmiştir. Teoriye göre, evrenin tüm materyali yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktada toplanmıştı. Bu tek nokta sonsuz bir yoğunluk ve sonsuz bir ısı anlamına geliyordu. Ama bir hacmi yoktu. İşte Büyük Patlama’dan önceki bu dönem evrenin olmadığı, her şeyin “yok” olduğu dönemdi. Teoriye göre, büyük bir patlama ile sonsuz yoğunluktaki birikim büyük bir hızla dağılmaya başladı. Bir başka deyişle evren “yok” iken, “varolmaya” doğru yola çıktı.

Bugün, evrenin sürekli olarak genişlemekte olduğunun ispatlanması Büyük Patlama’nın en büyük delili olarak kabul ediliyor. Evren genişlediğine göre, genişlemenin başladığı bir an olması gerekiyor. Genişlemeyi tersine doğru düşünürsek, o zaman her şey başladığı noktaya, tek bir noktaya dönecektir.

Şu an CERN’de yapılan da bunun deneyi işte. Bazıları Allah’ın evreni Big-Bang ile yarattığına ve serbest bıraktığına inanır. Onlara göre Allah, ilk hareketi yaratmıştır. Ancak hiç bir kuralı olmayan bir patlama sonucu dağılan parçacıkların, galaksileri bu şekilde denge üzerine oluşturması elbette düşünülemez. Kuran-ı Kerim’de Allah’ın önce “gökleri” yarattığını, daha sonra yeryüzünü düzenlediği, onda dağları var ettiği ardından atmosferi düzenlediği, en sonra da canlıları var ettiği bildirilmektedir. Aynı şekilde, Kuran ayetleri, Allah’ın evrendeki tüm varlıkları sürekli yönettiğini bildirmektedir:

“Şüphesiz Allah, gökleri zeval bulur diye sürekli (her an kudreti altında) tutuyor… !” (Fatır, 41)

“Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner….” (Talak, 12)
“Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize Verdi. Yıldızlar da O’nun emriyle emre hazır kılınmıştır…”  (Nahl, 12)

Evrenin genişlemesiyle ilgili olarak da Kuran’da şu ifade geçer: “Biz göğü ‘büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüphesiz. Biz, (onu) genişleticiyiz.” (Zariyat, 47)

Bütün bu tartışmalar, araştırmalar, çabalar, merak ve keşifler, Allah’ın yaratıcı kudretine tanıklık etme arayışından başka bir şey değil. Bu yönüyle CERN’deki çalışma, müthiş heyecan verici! Olumlu ve olumsuz sonuçları da. Belki de hiç tahmin etmediğimiz, deneyi yapanların bile öngöremediği sonuçlar çıkacak, evrenin sırlarına ulaşmada yepyeni ufuklar açılacak.

Mesela bazıları, burada ulaşılan hızın, maddi olmayan varlıklar alemine ulaşmanın kapılarını açabileceğini bile söyleyebiliyor. İnsanoğlu’nun cinlerin ve başka varlıkların hızına erişebileceğini öngörebiliyor.

Sonuçlarını merakla bekliyoruz.

cin,cinler

Cinlerin Çeşitleri ve Cin Kabileleri
A. Cin ve Şeytanların Çeşitleri

Cin, gözle görülmeyen, bir şeyi örtmek anlamına gelir.[1] Cinlerin atalarına “cânn” adı verilir.[2]

Cin adı verilen lâtif yaratıklar, insanlarla birlikte yeryüzünde hayatlarını sürdürürler. Gruplar halinde yaşarlar, kabileleri vardır. Yaratılışları insanların yaratılışlarından daha öncedir. İnsanlar topraktan yaratıldıkları gibi, onlar da ateşten yaratılmışlardır.

Gûl, ifrit gibi çeşitli türlerden oluştuğu kabul edilen [1] cinler, eski Araplarda bazen “hîn” kelimesiyle ifade edilmiştir. Farsçada cin kelimesi karşılığında “peri” ve “dîv” kelimeleri kullanılır.[2]

Cinlerin insanlarla birlikte olanlarına “Mir” denir. “Hubs” cinlerin erkekleri, “habais” ise dişileridir.

Cahiliye Arapları cinlere yükledikleri değişik fonksiyonlara göre onları farklı isimlerle isimlendirmiştir. Örneğin insanlarla birlikte oturduğuna inanılan kesimine âmir, çocuklara musallat olanlarına “ervâh”, bunların çirkeflik yapanlarına “şeytan”, şeytanlık konusunda daha ileri gidenlerine “mârid”, eğer bu daha ileri gitme güç ve kuvvet kullanımı istikametinde ise “ifrît”, bütün bu şeytani kirlerden arınmış bir cin olursa “melek” adını almaktadır.[2]
Afarid

Şeytanın diğer cinlerden olan soyudur. “Afarid”, çoğul halidir. Türkçesi “ifritler” olarak bilinir, fiziki olarak ve metafizik olarak güçlüdürler. Davet edilmeleri genelde ölümle bitmese de siz onu köle edeceğim derken o sizi köle edinebilir.

Amir

Amir, tenha ve doğal yerlerde yani dağ, ormanlık ve göllerde değil de tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir.[3] Bu cinler, genellikle süflî cinlerdir. Yani İslam akaidi dışında yaşayan varlıklardır ve aşırı dini taassup yüzünden de özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar.[4]
Ammar

Bu tür cinler genelde evlerde yaşarlar. Bu tür cinnler, bir ev de hemen hemen evde yaşayan ailenin evde ki içki ile birlikte yenen yemekler de ve Allâh’ın adının anılmadığı yemeklerde ailenin yemeklerine katılır, nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler.

Genelde insanlara yakın yaşarlar ne etliye ne sütlüye karışırlar fakat yine doğaları gereği insanı pek sevmezler, onları rahatsız etmedikçe veya zarar vermedikçe pek varlıklarını belli etmezler. Davetlere icabet etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına ilerde illaki bir iş gelir.

Bunların çoğu İnsanların meşruiyetine girmeyerek kendi hallerinde Allâh’ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanlara katılırlar, bazıları çocuklarla oynarlar, bazıları da ev halkından rahatsız olmaları sebebiyle geceleri gürültüler, takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip kendilerine konak etmeye çalışırlar. Bunlara bazı insanlar gürültücü ruhlar diyerek zamanında ve günümüzde poltergeist adı altında ölmüşlerin ruhlarının orada hala yaşadığını düşünmüşlerdir.
Betr

İnsanları bağırmaya çağırmaya ve asabileştirmeye uğraşan bu şeytanın emeli de çok büyüktür. Asabileşen insan bir nebze şirazeden çıkmıştır, gözü hiç bir şey görmez ağzından çıkana kontrol sahibi olamaz. Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlanacak ki insanların arası kötü olsun bundan iblis zevk duysun isteğine kavuşsun.[5]
Dasim

Dasim; yemek şeytanı insanın yediğinde, içtiğinde bulunur. Besmelesiz yenenlerden çalar ve yenenlere istifra ederek kirletir.bu şeytanın amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak ziyana uğratmak ziyanda olan insanı psikolojik açıdan yıkmak. Maddiyatı olmayanın maneviyatı olmaz düşüncesine düşürüp itaat ve taattan alıkoyarak Rabbime ters düşürücü hallere sokmak.[5]
Demon

Aslen İngilizce şeytanlar anlamına gelse de bu ırka ait belirli bir isim yoktur. Bunun en büyük sebebi demonlar insanlara kendilerini tanrı olarak göstermeleridir, spritualist satanizm vb. dinler de hala daha bu inanış hakimdir. Demon, davetlere kolay gelir ve kibardır ama isteklerine karşı çıkarsanız size cephe alabilir. En büyük kozu ikna gücüdür, isterse size görüntüler ve seslerle kandırabilir. Asla hadim olmazlar.
El Ebyaz
Peygamberlere ve velilere musallat olanlardır. Peygamberlere hiç bir şey yapamazlar Allah indinde korunmuşlardır. Resulullah efendimizin kıbali bile yasaklanmıştır, onun suretinde gözükemezler. Fakat alimlerin meclisinde bulunarak nifak yapmaya ve akıllarını karıştırmaya çok çalışmışlardır. Çoğu zamanda muzaffer olup alim meclislerini dağıtmışlardır. Her konuda muvaffak olmaya güçleri yeter.[5]
Ervah

Ana rahminden itibaren cenine ve doğduğundan itibaren çocukluk sürecini geçirenlere musallat olan, onları ruhsal ve bedensel yönden menfi yönde etkilemeye çalışan cinlerdendir.[3]

Sebepsiz yere çocuğu olmayan (doktorlar tarafından çocuklarının olmaması için hiçbir tıbbi sebebin bulunamadığı açıklanan) hanımlara musallat olan cinler, bu türdendir. Ana rahmine girip cenini boğarlar ya da daha ileriki yıllarda çocuğun düşmesine sebep olurlar. Eğer fizyolojik bir sebep yoksa, bu olaydan kurtulmak Allah’ın izni ile çok kolaydır.[4]
Gûl

Ortadoğuda ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır.[6] Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar, geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur eder (filan bölgeye taş yağdı, şu bölgede uluma sesleri var vs.) Genelde korkunç görünürler ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir ama gittiklerinde adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle “gulyabani” diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar, bazen devasa görünürler.
Hanzep/Hanzap

Hanzep; namazda ve bütün yapılan ibadetlerde vesveseyi veren, yapılmasına bir türlü engel olmaya çalışan şeytandır.[7]Görevi çok büyüktür aldığı işlerde genelde muvaffak olur.yapılacak bütün hayır işlerde insanın içine vesvese vererek engeller insanın günaha girmesinden çok zevk duyar. Dikkat etmemiz lazımdır içimizden gelen her kötü his ve vesveseler bundandır, tek amacı insanı ibadetinden uzaklaştırıp Allahın yanında kulu lekeli ve kötü göstermektir. Yapılan ibadetlerde oldu mu olmadı mı diye vesveseyi dahi verip insanı kuşkuya düşürür.[5]
İfrit

Cinlerin en güçlülerinden olan soyut varlıklardır.[6]

İfrit; insanın bedenine girenlerdir ve savaş başlatıp istila edenlerdendir, genelde girdiği bedenin sahibini delirtir ve cürüm hale düşürür. En büyük ameli cinselliktir ele geçirdiği beden ile ilişkiye girer veledi zina türemesini sağlar. Besmelesiz yatan insanın eşi ile paylaşımda bulunur ve yuvasını bozar elde eder.[5]

İfritler, tehlike sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir. Zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurur. Kişiye hastalık verebilir, gerekirse öldürebilirler. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır.(Bu yasağa uymayan kabilelerde mevcuttur)

İfritlerin, alim kişilere olan haseti bilindiğinden, eski dönem alimlerin ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve sembolleri üzerlerinde taşıdığı bilinir. İfritler, ormanın çok sık iç kesimlerinde ve derinliklerinde yaşarlar. Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların ve kuşların barınamadığı söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. İnsanların kılığına girmezler ve yakın tarihte bir musallat olayları da olmamıştır.
Lietli

Lietli cinleri adını dişi cinden almışlardır. Bu dişi lietli cin son derece akıllı ve olağan üstü vesvese verir. Lietli türleri genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşar. İnsanlara olan musallatları güzel bir insan gibi görünüp kandırmaktan ibarettir. Aşırı derecede uyuşukluk ve kendini bilmezlik bir hantallık yaratır. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopar gibi davranır. Onlar şeytandan olmasalar da onun kadar yeteneklidir bu konuda.
Marid

Maridler cinlerin genelde soylu kısımlarındandır, en tehlikeli cin kısımlarındandır, ne şeytanla ne Allah’la işleri vardır, ateistik bir halde yaşarlar. İnsanlarla iletişime geçmeyi sevmedikleri gibi davet edilirlerse ölümle sonuçlanma ihtimali çok fazladır.

Tehlike sınıfında üst düzeyde olan bu cinler, asla ritüellere gelmezler. Ancak çok ilmi konuda üst düzeyde olan, ilim ve irfan sahibi kişilere görünür, konuşurlar. Ormanda genelde bataklık kenarlarında yaşarlar.. Vahşi hayvanların ve insanların kılığına girebilirler. asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. Zarar verme yetkileri yasaklanmıştır.

Marid, kontrol edicidir bütün şeytanları yönlendirir çok haşmetli ve tehlikelidir. hücuma geçtiği insanlarda nefsi ele geçirmeye çalışır. Çoğu zaman hep galip gelerek insanları Allah’ın huzurunda büyük günahlara sevk ve müptela eder. Bütün şeytanlar Allah’ın huzurundan kovalandıkları için insanoğlunun düşmanıdır.[5]
Metun/Mesit

İnsanların duydukları ile uğraşır. Hak yolunda duyulan faydalı işleri ters yöne veya unutturmaya çalışır.unutulan veya yanlış anlaşılan bilgiler insanı uçuruma sokunca çok memnun olur. Yapılan işlerde duyum çok önemlidir yanlışa düşen insan Allahın huzurunda kötü hallere bürünür. Şeytanda amacına ulaşır. Ziyanda olan insandır[5]
Musabbar

Bu cin türü genelde mağaralarda yaşarlar. Sarp ve kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları ortalama 90 santimdir. Şeytanilerden olmasa da insanları sevmeyen bir cin türü olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de insanların çok nadir gittiği uzak dağlık alanlarda yaşarlar. Toprakta ki mineraller ve yosunlarla beslenirler. Kapıp kaçmak üzerine uzmandırlar. Hızlı ve toplu şekilde hareket ederler. Bir başka türle dalaşa girecekse asla bunu yanlız yapmazlar. Teke tek kavramı yoktur onlarda. Topluca saldırırlar. Aile bağları çok güçlüdür ve asla dağılmazlar.
Müsfer

Çogul adı müsferiş olan bu cin türü genel olarak tarlalar gibi kırsal ve incir ağaçlarında yaşarlar. Boyları 140 cm olan müsferler genelde iyi karakterlidir. Çok hızlı şekil değiştirebilir ve uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler. İnsanların en fazla seslerini duyabildiği bu cinler hayvan ve insan sesini kullanarak bu boyutta seslerini duyurabilirler. Öyleki bir gece kapınızın önünde yada çevrenizde konuşan insanlar duyabilir yada hayvan seslerini sezebilirsiniz. Baktığınızda göremediğiniz o noktada halen seslerini duymanız mümkün. İnsanlardan rahatsızlık duymazlar ve olağan üstü bir durum yoksa zararda vermezler. İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekmeniz daha hayırlı olur. Müsferler hünanist cin türlerindendir.
Şeytan
Şeytan aslen tek bir cindir, bazıları onu kabile sansa da o asla bir kabile değildir, bir önceki konuyu hatırlarsanız, Haris ismiyle başlayan yolculuğu hangi isimle bitmişti. Şu nokta’da önemlidir ki cinler nasıl bizlere isterse görünür istemezse görünmez, şeytanda aynı şekilde hem insan hemde cinlere isterse görünür isterse görünmez.
Velhan

Velhan; suyu , ateşi , yağı, bezi, ipliği vs gibi çok kullanılan günlük yaşantımızın parçası olmuş madde ve nesneleri çok kullandırır. Müsriflikle hem insanın maddiyatını hem de manevi yönden ziyanını sağlayarak zarar verdirir.tasarruf bilmeyen insana bol malzeme kullandıracak ki her yönden zarar gördürebilsin dikkatli olmamız lazımdır. Allah bize bolca yiyip içmemizi fakat asla müsriflik etmememizi öğütler.[5]
Vesnan

Vesnan; uyku şeytanıdır. İnsanlar uykuya dalınca hemen esareti altına alarak bütün kötülüklere vakıf kılar. Rüyasını karıştırır kötü hallerle intiza ettirerek kulun aklını karıştırmaya çabalarlar. Çoğu insan görmüş olduğu kötü rüyalar sonucunda çok kez hataya düşmüşlerdir. Okuyup kendimizi koruma altına almadan uyku haline geçersek şeytanın oyuncağı oluruz.[5]
Zellenbur

Zellenbur; esnafa ve ticaretle uğraşanlarla hep haşır neşir olur, bozuk mal ve kötü ticaret yaptırmaya çalışır. Nedeni ticaretle uğraşana hile yaptıracak ki her şeyle insanı ziyana sokabilsin . Kul hakkı ile rabbimizin huzurunda kurtuluşa kavuşamayalım düşüncesindedir.[5]
B. Cin Kabileleri
Cuhenna

Cuhenna Kabilesi Cinleri en kinci ve gaddar olan Cin kabilesidir. Bu kabile insanları hiç sevmez. Kötü insanlarla iletişim kurup o insanlara büyü için yardım ederler. Tüm insanlığın korktuğu ve cinlerinde kendi aralarında dışladıkları bir kabiledir. Diğer cinler gibi sabırlı değillerdir. Anlaşma yaptığınızda onun dediğini yapmazsanız, ailenize musallat olur.
Kulyas
Kulyas cinleri, cinler arasında, İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın en kalabalık ve aynı zamanda en tehlikeli cin kavmiydiler.

Namı diğer Kilyas cinleri, Marid ırkına mensup olup adeta cinler aleminin polis ve jandarmasıdırlar. İnsanlara aşık olan tek kabiledirler
Nusaybin
Resulullah’tan Kuran’ı dinleyerek Müslüman olan ilk gruptur. Marid ırkına mensup olmasalar da aşırı güçlüdürler.

Zuzula

Marid ırkına mensup olan şeytanın fikirlerini benimsemiş fakat ona tabi olmamış bir kabiledir. Genellikle insanlara karşı en insafsız olmalarıyla bilinirler. Çoğu yerde bu kabilenin adı geçmez bile. Hatta bazı yerlerde simge ve işaretlerle gösterilir. Bu sebeple 66 rakamı, bazı kültürlerde lanetlenmiştir. 666 rakamı şeytanı simgelerken 66 da bu kabileyi simgeler. Şeytandan sonra en tehlikeli varlık olarak gösterilmektedir.

Definelerin yerlerini bulurlar. Ülkemizin birçok yerinde çok eskilerden beri saklanan altınların bu kabile tarafından gömüldüğü ve bunların çıkarabileceği de söyleniyor.
Kaynaklar
[1] Prof. Dr. Süleyman Ateş, “Kur’an Ansiklopedisi”, cilt: 4, s. 438.
[2] İlyas Şanlı, “Kuran’a Göre Şeytan’ın İnsanı Aldatma Yöntemleri” (yüksek lisan tezi), Ankara Üniversitesi, Tefsir Anabilim Dalı, Ankara 2008, s.71.
[3] “Kütüb-ü Sitte”, c. 4, s.348.
[4] Volkan Kemal Ernegekon, “4. Boyutun Sakinleri: Cinler”, Düşünce Yayınları, İstanbul 2007, s.26-27.
[5] http://havasalimi.com/tag/cin-kabileleri/
[6] Deniz Karakurt, “Türk Mitoloji Sözlüğü”, 3. Baskı, 2013.
[7] Volkan Kemal Ernegekon, a.g.e., s.102.

cin,cinler,şeytan

Marid

Birçok kültürde şeytan inancı vardır. İblis, ifrit, mişa, marid diye de bilinir.[1] Şeytan karşılığında tâğūt, cân, ifrît gibi kelimeler kullanıldığı gibi “mârid” (alabildiğine inatçı) ve “garûr” (aldatan) kelimeleriyle de nitelendirilir. Câhiliye Araplarına göre yaratılmışların en çirkini olan şeytan ateşi mesken edinen habis bir ruhtur. Onun göklerden haber aşıranına mârid, bu hususta fazlasıyla mâhir olanına ifrit denir. Her şairin kendisine ilhamda bulunan bir şeytanının (cin) bulunduğuna inanılırdı.[2][3]

Yine câhiliye Arapları, gözle görülmeyen varlıkları “hin” ve “cin” olarak iki gruba ayırırlardı; cinlerin insanlarla beraber oturanına “âmir”, çocuklara musallat olanına “ruh”, bunların zalim, bozguncu ve azgınlarına “şeytan”, kötülükte daha aşırı gidenlerine “mârid” [4] ve en güçlü, en kötü olanlarına da “ifrit” adını verirlerdi.[5][6]

“Mârid” sözcüğü, “azgın, karşı çıkan, inat ve isyanda benzerlerinden çok ileri giden” demektir.[9] Mecaz olarak da, çorak, meyvesiz, hayırsız, olumlu bir yönü olmayan anlamlarında odaklanmaktadır.[8][9] Sözcüğün mübalâğa kalıbına sokulmuş olan“merid” şeklindeki bir başka türevi “şeytan-ı merid” olarak Hacc suresinin 3. ve Nisa suresinin 117. ayetlerinde geçmektedir. Sözcüğün geçmiş zaman kipiyle farklı bir kullanımı da “Meredû ale’n-nifakı” (Münafıklık üzerine inatlarını sürdürdüler) şeklinde Tövbe suresinin 101. ayetinde yer almıştır.[7]

“Marid” sözcüğünün mastarı olan “merd” sözcüğünün türevleri, kendi öz anlamı ekseninde olmak üzere, farklı kalıplarda değişik anlamlar kazanmıştır. Bunlardan en önemlisi, “soymak, soyunmuşluk” anlamıdır. Araplar, yapraktan soyunmuş, yaprağı olmayan ağaca “şecerün emred”, bitki bitmeyen kumluklara “remletin merdai”, sakalı bitmeyen köseye de “emred”derler.[10] “Temerrüt” (uzun bir süre inat etme) sözcüğü de aynı kökten türemedir.

“Marid” sözcüğü ile İblis’e yakıştırılan “inat ve isyanda çok ileri gitme” sıfatı, Kurân’da anlatılan olaylardaki İblis’in davranışları ile birebir örtüşmektedir. “İblis’e ‘Âdem’e secde et! (boyun eğ!)” denildiğinde secde etmeyerek isyan etmiş, kendisine yapma denileni yapmış, yap denileni yapmamış, Âdem’i yaklaşılması
yasaklanan ağaca yaklaştırmıştır.[7]

Kulak hırsızlığını yapanlar tarihsel arka planda cinler olmakla beraber, korunmasına ilişkin olarak gönderilen ateş toplarının şeytanlar olması dikkat çekicidir. Bilindiği gibi şeytan bir isim olmaktan çok, bir niteliktir.[11] Buradan anlaşılabilecek temel esprilerden birisi de, kulak hırsızlığı meselesinin şeytani bir algı ve anlayış olduğudur. Bu doğrultuda nitelik olarak kendisinden söz edilen şeytan iki ayrı sıfatla tavsif edilmiştir: Racîm, Mârid.[9]

Fahruddin Razi, “marid” ile ilgili şu açıklamayı yapar: “Taatten iyice uzak olan” ve “isyanda (azgınlıkta) ileri giden” demektir. Nitekim böylesi kimselere, “mârid” veya “merîd” denilir.[12]

Elmalılı’ya göre ise; Mârid, hayırla alakası yok demektir. Türkçe bunun tahrifi olarak “meret” tabir olunur. Bu maddenin aslî terkibi kaypaklık manasıyla alakadardır.[13][14]
Kaynaklar

[1] M. Fatih Solak, “Kelam I” (ders kitabı), MEB, s.114.
[2] Râcî el-Esmer, s. 85.
[3] İlyas Çelebi, “Şeytan” maddesi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, cilt: 39, s.99.
[4] es-Sâffât 37/7.
[5] Câhiz, I, 291; Cevâd Ali, VI, 709.
[6] Ali Erbaş, “İfrit” maddesi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, cilt: 21, s.517.
[7] Hakkı Yılmaz, “Tebyinul Kurân”, s.90-91.
[8] Zemahşerî, Esâsu’l-Belâğa, s. 588; el-Isfahanî, el-Müfredât, s. 468.
[9] Prof. Dr. Yaşar Düzenli, “Haberlerde Tedricilik ve Cinlerin Kulak Hırsızlığı Meselesi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, 22, s.143-144.
[10] Lisanü’l Arab, “mrd” mad.
[11] Prof. Dr. Yaşar Düzenli, “Kurân Işığında Evrensel Dengeler ve İnsan”, İstanbul, 2000, s. 258-260.
[12] Razî, Mefâtîhu’l-Gayb, VIII, 320.
[13] Elmalılı, Hak Dîni Kur’an Dili, III, 100.
[14] Veysel Olkan Yeşil, “İslam İnancında Cinler” (yüksek lisans tezi), Dicle Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Diyarbakır 2011, s.53.

cin,cinler

cinler, dumansız ateş
Zehirli Ateş Ne Demektir? Cinler, Bu Ateşten mi Yaratıldı?Cinler, Kurân-ı Kerim’e göre “dumansız ateş”ten yaratılmış olan varlıklardır. İslam inancına göre göze görünen ve maddî yapıya sahip olan insanlar, balçıktan yaratılmıştır veya insanın yaratıldığı sırada dünyadaki ortam dalak şeklindedir. Buna karşılık göze görünmeyen bir yapıya sahip olan cinler ise yaratıldıkları sırada dünyadaki ortamın kızgın alev ve dumanlar saçan bir ortam olduğu Kurân-ı Kerim’in ifadelerinden anlaşılmaktadır. Hicr suresi 27 ayette; “Cine gelince onu da (insandan cince) vücudun gözeneklerine nüfuz eden kavurucu ateşten yarattık.” Rahman Suresi 15. Ayette ise, “Cini de halis ateşten yarattık” denilmektedir. “Cin” ve “Can”kelimelerinin anlattığı gözle görülmeyen varlıklar, Kuran’da “ins” kelimesinin karşılığı olarak da kullanılmaktadır.

Bu anlamda “ins” gözle görülen akıllı ve mükellef varlıkları, “Cin” ise gözle görülmeyen akıllı ve mükellef varlıkları temsil eden kelimeler olarak ele alınmaktadır. “İns” ve “Cin”in her ikisini birden ifade eden kelime ise “Sakaleyn”dir. Kurân ı Kerim’de 30’dan fazla ayette cinden bahsedilmekte ve hatta müstakil 72. surenin adı da “Cin suresi” olmaktadır. Bu bakımdan mutlak bir varlık olarak cinlerin inkarı, İslam inancına göre mümkün değildir. Cinlerin gözle görülmemeleri onların yok oldukları anlamına gelmez.
Birçok şeyi gözle göremeyiz ama varlıklarını kabul ederiz. Mesela, elektriği gözle görmeyiz; ama varlığını kabul ederiz. Her insanın bir ruhu vardır. Ama gözle görmeyiz. Çok ihtiyacımız olan oksijeni kullandığımız halde görmeyiz. O halde cinleri inkâr etmemiz de mümkün değildir. Bu apaçık yüce kitabımız Kurân-ı Kerim’de Cin Süresiyle mevcuttur, ve Kuran-ı Kerim’in çeşitli surelerinde cinlerle ilgili ayet-i kerimeler vardır.